PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”(LOC) PRIVĀTUMA POLITIKA
1. Šī privātuma politika nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, turpmāk – LOC, personas datu aizsardzībā piemērojamos  pamatprincipus, kurus LOC piemēro veicot personas datu apstrādi. Pārziņa kontaktinformācija: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, e-pasts: birojs@loc.lv, tel. nr. 63483888. 
2. Visi termini šajos noteikumos tiek tulkoti  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) izpratnē.
3. Personas datu apstrādi LOC veic atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādi veic tikai saskaņā ar tiem. LOC personas datus glabā tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus.
4. LOC īsteno drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
5. LOC apstrādā potenciālo darbinieku, darbinieku, apmeklētāju un sadarbības partneru personas datus. LOC Olimpiskajā centrā, LOC Ledus hallē, LOC Manēžā LOC Baseinā un SPA  un LOC Tenisa hallē tiek veikta videonovērošana. Informācija par datu apstrādi videonovērošanā pieejama šeit.
6. Informācija par “LOC Baseins un SPA” apmeklētāja personas datu apstrādi šeit.
7. Informācija par LOC veiktās fotografēšanas un filmēšanas rezultātā veikto personas datu apstrādi pieejama šeit.
8. Datu subjektam LOC nodrošina piekļuvi saviem personas datiem, kas par to savākti, lai datu subjekts pārliecinātos par tās likumīgumu. LOC nodrošina, ka datu subjekti pirms viņu datu apstrādes tiek informēti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu.
9. Jums ir tiesības pieprasīt Organizācijai piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi. Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.
10. LOC nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.
11. Gadījumā, ja LOC Jūsu personas datu apstrādē iesaista personas datu apstrādātājus, tad LOC ir pārliecinājusies, ka  apstrādātājs nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, tostarp LOC noteiktajām drošības prasībām.
12. Par datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar LOC administrāciju pa tālruni: 634 83888 vai e-pastu birojs@loc.lv. LOC ir ieinteresēta, lai Jūs gūtu pārliecību par Jūsu apstrādāto datu likumīgumu un godprātību un LOC sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, lai Jūs šādu pārliecību varētu gūt.
13. Šī privātuma politika stājas spēkā 2018. gada 24. maijā.
 
Informēšana par personas datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, turpmāk – LOC, reģistrācijas numurs 42103030247, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63483888, elektroniskā pasta adrese: birojs@loc.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis - LOC organizēto un LOC iznomātajās telpās notiekošo pasākumu fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu un uzņēmuma tēla uzlabošanu mārketinga nolūkiem.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu īstenošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts).
 Personas datu iespējamie saņēmēji: 
- LOC atbildīgie darbinieki (fotogrāfiju un video publicēšana LOC sociālajos tīklos, uzglabāšana), 
- foto un video operators/-i (fotografēšana un video fiksācija, fotogrāfiju un video apstrāde), 
- jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur publicēti fotogrāfijas un video. Fotogrāfijas un video var tikt izvietoti LOC tīmekļa vietnē www.loc.lv, LOC sociālo tīklu kontos, 
Jūsu personas dati var tikt saglabāti arhīva nolūkos, vēstures veidošanai sabiedrības interesēs un publiski būt pieejami līdz 5 gadiem. 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam un likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. 
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
 
Informēšana par personu datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, turpmāk – LOC, reģistrācijas numurs 42103030247, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63483888, elektroniskā pasta adrese: birojs@loc.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana, datu subjekta vai citu fizisko personu vitālo interešu aizsardzība (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunkts). 
Personas datu iespējamie saņēmēji:
- LOC administrācijas pilnvarotie darbinieki (videonovērošanas tiešsaistes veikšanai un ierakstu aplūkošanai);
- Pārziņa nolīgtais apstrādātājs videonovērošanas sistēmas uzturētājs;
- Pēc nepieciešamības: tiesību aktos noteiktos gadījumos valsts un pašvaldību iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes. 
Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā vienu mēnesi, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku. Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi; 
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
 
 
Informēšana par personas datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, turpmāk – LOC, reģistrācijas numurs 42103030247, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63483888, elektroniskā pasta adrese: birojs@loc.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats:
LOC Baseina un SPA pakalpojuma sniegšana, tajā skaitā, ieejas nodrošināšana un kontrole, lai realizētu pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanu un uzņemto līgumsaistību izpildi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts). Šis tiesiskais pamats tiks izmantots gadījumos, kad apmeklētāji tiks reģistrēt LOC Baseina un SPA apmeklētāju sistēmā, lai spētu identificēt apmeklētāju un piemērotu tam piemērojamās atlaides, šādā gadījumā apmeklētāju datu apstrāde ir brīvprātīga. Gadījumā, ja apmeklētājs ir nopircis baseina abonementu, tad apmeklētāja, abonementa lietotājam, ir obligāts pienākums reģistrēties LOC Baseina un SPA apmeklētāju sistēmā, lai LOC spētu identificēt abonementa lietotāju un nodrošināt pakalpojuma pieejamību. Tāpat obligāta ir apmeklētāja reģistrēšanās LOC Baseina un SPA apmeklētāju sistēmā ir, ja LOC līgumattiecību ietvaros ir uzņēmies saistības nodrošināt atlaižu piemērošanu konkrētiem apmeklētājiem. 
Personas datu iespējamie saņēmēji: 
- LOC Baseina un SPA pilnvarotie darbinieki; 
- SPA bāra pakalpojuma sniedzējs, ja tiks izmantoti SPA bāra pakalpojumi;
- LOC Baseina un SPA sistēmas tehniskais nodrošinātājs (apstrādātājs), lai nodrošinātu sistēmas tehnisko darbību. 
Jūsu personas dati var tikt saglabāti arhīva nolūkos, vēstures veidošanai sabiedrības interesēs. 
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: 
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam un likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. 
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.


SIA “OC LIEPĀJA” PRIVĀTUMA POLITIKA
Pārzinis Jūsu personas datu apstrādei ir SIA “OC Liepāja” Reģ.Nr.40003421648, adrese Brīvības iela 39, Liepāja, kontaktinformācija 29294267, e-pasts: stadioni@loc.lv
1.Šī privātuma politika nosaka SIA “OC Liepāja”, adrese Jūrmalas parks 3, Liepājā, LV-3401, personas datu aizsardzībā piemērojamos pamatprincipus, kurus SIA “OC Liepāja” (turpmāk – Organizācija) piemēro veicot personas datu apstrādi. 
2.Visi termini šajos noteikumos tiek tulkoti  Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.
3. Personas datu apstrādi Organizācija veic atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādi veic tikai saskaņā ar tiem. Organizācija personas datus glabā tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus.
4. Organizācija īsteno drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no nejaušas vai neatļautas personu datu apstrādes, nesankcionētas modifikācijas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
5. Organizācija apstrādā potenciālo darbinieku, stadionu/ atpūtas kompleksa “Draudzība” nomnieku un sadarbības partneru personas datus. Organizācija vienmēr informē Jūs pirms Jūsu veiktās datu apstrādes.
6. Datu subjektam Organizācija nodrošina piekļuvi saviem personas datiem, kas par to savākti, lai datu subjekts pārliecinātos par tās likumīgumu. Organizācija nodrošina, ka datu subjekti pirms viņu datu apstrādes tiek informēti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu.
7. Jums ir tiesības pieprasīt Organizācijai piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi. Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.
8. Organizācija nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.
9. Gadījumā, ja Organizācija Jūsu personas datu apstrādē iesaista personas datu apstrādātājus, tad Organizācija ir pārliecinājusies, ka apstrādātājs nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, tostarp Organizācija noteiktajām drošības prasībām.
10.Par datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar SIA “OC Liepāja” pa tālruni:29294267 vai e-pastu stadioni@loc.lv. Organizācija ir ieinteresēta, lai Jūs gūtu pārliecību par Jūsu apstrādāto datu likumīgumu un godprātību un Organizācija sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, lai Jūs šādu pārliecību varētu gūt.

Informācija par personas datu apstrādi veicot videonovērošanu stadionā “Daugava”
Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “OC Liepāja”, adrese: Jūrmalas parks 3, Liepāja, tālrunis: 29294267, elektroniskā pasta adrese: stadioni@loc.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.
Šīs datu apstrādes ietvaros tiks veikta videonovērošana un fiksēta Jūsu videoattēls un veiktās darbības tajā.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu īstenošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). SIA “OC Liepāja” leģitīmā interese ir skaidrojama ar īpašuma aizsardzību kā arī drošības nodrošināšanu sporta un citu pasākumu laikā.
Personas datu iespējamie saņēmēji – SIA “OC Liepāja” pilnvarotās personas, kurām ir piešķirtas tiesības piekļūt videonovērošanas sistēmai, valde un nepieciešamības gadījumā tiesībsargājošās iestādes.
Videonovērošanas ierakstu saglabāšanas termiņš ir ne ilgāks par 14 dienām.
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
  1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.