Izsludina konkursu uz SIA “OC Liepāja” valdes locekļa (-les) amatu

Izsludina konkursu uz SIA “OC Liepāja” valdes locekļa (-les) amatu
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” kā viens no SIA  “OC Liepāja”  kapitāla daļu turētājiem, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu un uz 2020.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, uzsāk SIA  “OC Liepāja” valdes locekļa(-les) amata kandidāta nominācijas procesu, izsludinot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru - atlasi uz SIA  “OC Liepāja” viena valdes locekļa(-les) amatu - (valdes locekļa(-les) mēnešalga 2600 – 3000 euro).
 
SIA  “OC Liepāja” valdes locekļa(-les) amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:
1. Izglītība:
Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa (-les) uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā.
2. Darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
- vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā attiecīgās Sabiedrības darbības jomā;
- vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus Sabiedrībā.
3. Valodu prasmes: 
- valsts valodas prasmes – C1 līmenis,
- angļu valodas prasmes B1 līmenis.
4. Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.
5. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām.
6. Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” prasībām.
 
Valdes locekļa amata kandidātam nepieciešamās vadības kompetences:
- stratēģiskais redzējums un padziļināta izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu sporta nozarē.
- komandas vadīšana;
- lēmumu pieņemšana un atbildība; 
- orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību, korporatīvās pārvaldības un publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
- orientācija uz attīstību un spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;
- iekšējās kontroles sistēmas pārzināšana un izpratne par ilgtermiņa finanšu un risku vadību.
 
Pieteikumus atlasei var iesniegt līdz 2022. gada 14.oktobrim (ieskaitot): 
- elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar norādi “Konkursam uz SIA  “OC Liepāja” valdes locekļa (-les) amatu”, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: vakances@loc.lv ;
- parakstītus dokumentus personīgi iesniegt, ievietojot slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz SIA  “OC Liepāja” valdes locekļa (-les) amatu”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” klientu apkalpošanas un informācijas centrā (1. stāvā), Brīvības ielā 39, Liepājā. Personīgi iesniegtie dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē.
- parakstītus dokumentus pa pastu nosūtīt, ar norādi “Konkursam uz SIA  “OC Liepāja” valdes locekļa (-les) amatu” uz adrese: Brīvības iela 39, Liepājā, LV-3401.
 
Iesniedzamie dokumenti:
- personīgi vai elektroniski parakstīts un datēts motivēts pieteikums;
- dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae, vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai), kurā iekļauta būtiskākā informācija par uzņēmuma darbības jomu, Pretendenta atbildību un pienākumiem, nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā un norāda kontaktinformāciju;
- augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība ir iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
- dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents prot vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (sekmju izraksts, sertifikāts utml.);
- personīgi vai elektroniski parakstīts apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām;
- personīgi vai elektroniski parakstīts apliecinājums, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.
 
Abiem apliecinājumiem lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu. 
 
SIA “OC Liepāja” valdes locekļa amata kandidāta nominācijas komisija:
- Aija Nelsone – Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Personāldaļas vadītāja;
- Antra Brūna - Liepājas valstpilsētas pašvaldības administrācijas Izpilddirektora padomniece;
- Sandis Vilsons - SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētāja vietnieks;
- Sintija Ķemere - SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Personāla vadītāja;
- Andis Ādiņš – Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājs.
 
Informācija par personas datu apstrādi
 
Informēšana par personu datu apstrādi Pārzinis personas datu apstrādei ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, tālrunis: (+ 371) 634 83888, elektroniskā pasta adrese: info@loc.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – skatīt: https://loc.lv/lv/vakances/
Vairāk rakstu