SIA “OC Liepāja” valdes locekļa amata kandidāta nominācijas komisijas informācija par valdes locekļa amata kandidātu novērtēšanas procesu

Ar SIA “OC Liepāja” kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu tika uzsākts  SIA “OC Liepāja” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas process, izsludinot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru – atlasi uz SIA “OC Liepāja” valdes locekļa amatu.
 
Sludinājums par iespēju pieteikties uz SIA “OC Liepāja” valdes locekļa amatu tika publicēts Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datu bāzē, SIA “OC Liepāja” mājas lapā, Liepājas valstspilsētas pašvaldības interneta mājas lapā, personāla atlases tīmekļa vietnē www.cv.lv , kā arī sociālajos tīklos.
Atsaucoties uz sludinājumu uz SIA “OC Liepāja” valdes locekļa amatu pieteicās deviņpadsmit kandidāti.
 
Kandidātu vērtēšana notika divās (2) kārtās: iesniegto dokumentu izvērtēšana, kandidātu izvērtēšana atbilstībai obligātajām minimālajām prasībām, kandidāta reputācijas izvērtēšana, kompetenču un to raksturojošo kritēriju izvērtēšana, intervija, kandidāta redzējuma par Sabiedrības nākotnes izaicinājumiem, ieskatā svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumiem to īstenošanai uzklausīšana.
 
Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātu izvērtēšanai tika noteiktas šādas kompetences un kritēriji: 
1. Stratēģiskais redzējums un padziļināta izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu sporta objektu darbību nozarē. Novērtēšanas kritēriji:
- spēj noteikt skaidrus izaicinošus  īstermiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;
- spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums).
- spēj plānot stratēģijas ieviešanu un tās vadību kapitālsabiedrībā, identificē šķēršļus un iespējas.
2. Komandas vadīšana. Novērtēšanas kritēriji:
- uzņemas līdera lomu un efektīvi organizē komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu; 
- risina iekšējos konfliktus komandā, lai tie nekavētu rezultātu sasniegšanu;
- uzņemas atbildību par komandas darba rezultātiem – gan pozitīviem, gan negatīviem.
3. Lēmumu pieņemšana un atbildība. Novērtēšanas kritēriji:
- spēj pieņemt lēmumu īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija, arī nepopulārus;
- pilnībā atbild par savā kompetencē esošajiem procesiem un  rezultātiem;
- ir atvērts alternatīviem risinājumiem un uzklausa dažādus viedokļus.
4. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību, korporatīvās pārvaldības un publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem. Novērtēšanas kritēriji: 
- nosakot mērķus, izvērtē nepieciešamos ieguldījumus un ieguvumus, uzņemas saprātīgu risku, lai sasniegtu labākus rezultātus;
- analizē darba rezultātus, uzlabo darba metodes, lai paaugstinātu efektivitāti.
5. Orientācija uz attīstību un spēja noteikt skaidrus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus. Novērtēšanas kritēriji:
- seko līdzi procesiem ārējā vidē, lai laikus plānotu un īstenotu jaunu kompetenču, prasmju un zināšanu ieguvi; 
- iegūst papildu zināšanas ne tikai savas darbības jomā, bet arī citās jomās, lai sasniegtu labākus darbības rezultātus.
6. Iekšējās kontroles sistēmas pārzināšana un izpratne par ilgtermiņa finanšu un risku vadību:
- pārzin finanšu līdzekļu un mantas izlietošanas principus;
- spēj noteikt riskus, t.sk. interešu konflikta un pretkorupcijas jomās;
- izprot  valdes locekļa nozīmību ikdienas procesu pārvaldībā.
 
Kā būtiskas vadības kompetences tiek noteiktas:
- stratēģiskais redzējums un padziļināta izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu sporta objektu darbību nozarē;
- orientācija uz rezultātu sasniegšanu un izpratne par kapitālsabiedrības ilgtermiņa darbības procesu plānošanu un vadību, korporatīvās pārvaldības un publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem.
 
Nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai  divus kandidātus, kas  tika atzīti par izvirzītajām prasībām atbilstošiem.
 
Informāciju sagatavoja SIA “OC Liepāja” 
valdes locekļa amata kandidāta nominācijas komisija
Vairāk rakstu